Aktywni na rynku pracy

niepeln5

 

Pracodawca może ubiegać się o refundację wynagrodzeń każdej nowozatrudnionej osoby niepełnosprawnej. Prawo do refundacji wynagrodzeń przysługuje pracodawcy:

 • zatrudniającemu poniżej 25 pracowników
 • zatrudniającemu powyżej 25 pracowników i osiągającemu 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Od 1 kwietnia 2014 r. kwoty dofinansowań wynoszą:

 • w przypadku osób posiadających ZNACZNY stopień niepełnosprawności – 1800 zł
 • w przypadku osób posiadających UMIARKOWANY stopień niepełnosprawności – 1125 zł
 • w przypadku osób posiadających LEKKI stopień niepełnosprawności – 420 zł

Kwoty te ulegają podwyższeniu o 600 zł (dla każdego ze stopni), o ile zatrudniona osoba niepełnosprawna posiada tzw. schorzenie szczególne (upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, epilepsja, ślepota, całościowe zaburzenia rozwojowe).

niepel3

niepel10

niepelnosprawi-2

niepeln6

Co oferuje PFRON:
 • Dofinansowanie do wynagrodzenia (otwarty i chroniony rynek pracy)
 • Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika
niepel9
 • Zwrot pracodawcom chronionego rynku pracy dodatkowych (wynikających z zatrudniania pracowników niepełnosprawnych)kosztów: budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych
 • Dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez zakład pracy chronionej, pod warunkiem wykorzystania ich na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych
Co oferuje Samorząd:
 • Zwrot pracodawcom kosztów przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia stanowisk pracy
 • Zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy
 • Refundacja kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych
 • Dotacja przyznawana osobie niepełnosprawnej na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
 • Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowegozaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej albo prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego
 • Wsparcie osób niepełnosprawnych  bezrobotnych lub poszukujących pracy (szkolenia,staże itp )
Informator dla niepełnosprawnych – ZUS
Informacja o aktywizacji osób bezrobotnych
PORADNIK O SKUTECZNYCH NARZĘDZIACH,INSTRUMENTACH I MODELOWYCH ROZWIĄZANIACH AKTYWIZUJĄCYCH OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Oferty pracy skierowane tylko do osób niepełnosprawnych:
 
Do korzystania z platformy zapraszamy wszystkich zainteresowanych problemami edukacji
i zatrudniania osób niepełnosprawnych. Przeglądanie treści platformy i korzystanie z jej zasobów jest ogólnodostępne i bezpłatne, nie wymaga konieczności logowania.
Portal dla osób niepełnosprawnych

Podstawowym elementem projektu jest utworzenie portalu z bazą danych ofert pracy dla niepełnosprawnych.W bazie danych znajdą Państwo oferty:

 • pracodawców poszukujących pracowników z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności oraz
 • osób niepełnosprawnych zamierzających podjąć pracę.

Ponadto portal posiada część informacyjną i statystyczną.

 

POPON jest prawdziwą organizacją pracodawców – został utworzony przez pracodawców i dla pracodawców osób niepełnosprawnych.
Informacje dla niepełnosprawnych.
Agencja zatrudnienia m.in. dla osób niepenosprawnych
Zakłady pracy chronionej:
niepelnosprawnosc1
 
Zakład Aktywności Zawodowej:
 niepeln8
Advertisements